نمیدانی چه سخت است اسیر محبت دروغ بودن امید به سراب بستن روشنایی را از تاریکی جستن ومانندگم کرده راهی هر سراب را تکیه خود قرار دادن