وقتی مهر می ورزی ماه هندوی شب میشوی مثل آب می شوی که مظهر روشنایی است یا حتی مثل خاک نوازش یافته که بهار میاورد وهفت سیاره دستبند سعادتی خواهد بود بر دست زندگی وقتی مهربانی وقتی مهر می ورزی ماهیان هفت دریا لب زنان خواهند گفت تو پادشاه هشتمین دریایی؟پری زادی که هستی؟و با خود چه داری که این همه زیبایی ؟و تو خواهی گفت آدمیزادم و مروارید مهر دارم که تنها به صدف زندگی وفا میکند و پروانه ها بالهای قشنگشان را خواهند بست !وقتی تو بال محبت بگشایی که نقش بالهایت زیباترین است