روزی از روزهای نزدیک در ساعتی فراسوی عقربه زمانهابال و پری خواهم ساخت و تا انتهای بیکران خورشید تا قلب آسمان بکر آبی پر خواهم زد روزی از روزهای نزدیک زندگی خواهم کرد در هوای تو و به آفتاب سلام خواهم کرد وبه ماه که جلوه ای از توست در پیش من و با تمام ستاره ها دست خواهم داد که چرا،توهم برای من ستار ه ای در آسمان دلم!!