وقتی با دوستانت دعوا میکنی تازه می فهمی آنهاچقدر از اسرارت باخبرند/برای اداره کردن خود از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت/همیشه اشتباهات دیگران را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخششند بلکه تو سزاوار آرامش هستی!