امروز تو صمیمی تر از همیشه ساده تر از هر چه واژه است امروز باران نگاه تو بر آینده خاکستری ام می بارد ومن چترها را از یاد برده ام و میخواهم کودکانه وارتر از همیشه برایت بگویم که من مشت مشت ستاره بر آسمان دلت می پاشم و تو هنوز بوی تازه ترین آفتاب را میدهی و افتاب ذره ای از نگاه توست