+ باران

آسمان می بارد به حرمت کداممان ..نمیدانم

همین را میدانم که باران صدای پای اجابت است

و خداوند با تمام جبروتش ناز می خرد

پس نیاز کن ....نیاز