+ باران

آسمان می بارد به حرمت کداممان....نمیدانم همین را میدانم که باران صدای پای اجابت است  وخداوند با تمام جبروتش ناز می خرد..پس نیاز کن